بازرسی مایعات نافذ

تعریف: بازرسی با مایع نافذ از قدیمی ترین ، اقتصادی ترین و ساده ترین روش کشف عیوب سطحی غیر قابل تشخیص با چشم غیر مسلح میباشد.

اساس این روش آزمایش مبتنی بر قابلیت نفوذ بعضی از مایعات با استفاده از خاصیت مویینگی به داخل حفره ها و ترکهای خیلی نازک استوار است . بنا بنابراین برای آشکار سازی نقص هایی که سبب شکستن سطح کار شده اند ، به کار میرود ، این مایعات کشش سطحی کم و قابلیت تر کنندگی خوب نسبت به ماده آزمایش شونده دارند و قادرند روی سطح این مواد قشر نازکی تشکیل دهند .

دیدگاه خود را بنویسید

: (الزامی)
: (الزامی)
:
ارسال