نرم افزار های کاربردی مکانیک خاک

 
نام نرم‌افزار شرح نرم افزار
Afes.Foundation.3.0.2009.1.21نرم‌افزار تخصصي براي طراحي پي‌هاي صنعتي مورد استفاده در صنايع پتروشيمي، پالايشگاهي و نيروگاه
Delft-Collection 
Delft.DGPlume.1.8.1.1نرم‌افزار محيط زيستي براي تحليل جابجايي آلاينده‌ها
Delft.GEFPlotTool.4.1.1.4نرم‌افزار ويژة نمايش و تحليل نتايج آزمايش نفوذ استاندارد
Delft.MDrill.4.1.2.3نرم‌افزار طراحي خطوط لوله با روش حفر افقي بر اساس آيين‌نامه‌هاي طراحي
Delft.MFoundation.6.3.1.3نرم‌افزار طراحي پي‌هاي سطحي بر اساس آزمايش نفوذ استاندارد (CPT)
Delft.MGeobase.2.9.4.3نرم‌افزار ويژة ارائه گردش كار براي انجام پروژه‌هاي ژئوتكنيك
Delft.MPile.4.2.2.2نرم‌افزار ويژة تحليل دقيق شمع‌ها و گروه شمع‌ها
Delft.MSeep.6.7.2.1نرم‌افزار ويژة تحليل تراوش
Delft.MSettle.7.3.2.1نرم‌افزار محاسبة دقيق و سريع نشست خاك
Delft.MSheet.7.1.5.1نرم‌افزار تحليل ديافراگم‌ها و سپري‌ها
Delft.MStab.9.8.7.1نرم‌افزار ويژة بررسي پايداري شيب در خاك‌هاي ريزدانه
Delft.MWell.2.8.4.4نرم‌افزار ويژة تحليل مسائل زهکشي
Delft.Watex.3.2.1.3نرم‌افزار ويژة تعيين فشار آب منفذي در محيط‌هاي خورنده
Ensoft-Collection 
Ensoft.Apile.Plus.5.0.10نرم‌افزار ويژة محاسبة ظرفيت محوري شمع تكي
Ensoft.DynaMat.1.0.2نرم‌افزار ويژة محاسبة ظرفيت پي ماشين‌آلات
Ensoft.DynaN.2.0.7نرم‌افزار ويژة محاسبة پاسخ ديناميكي پي‌هاي سطحي و عميق تحت بارگذاري‌هاي هارمونيك و ديناميك
Ensoft.DynaPile.2.0.4نرم‌افزار ويژة محاسبة سختي ديناميكي شمع تك يا گروه شمع
Ensoft.GeoMat.1.0.2نرم‌افزار ويژة تحليل پي گستردة متكي بر خاك يا دال
Ensoft.Group.7.0.4نرم‌افزار ويژة تحليل شمع‌ها در گروه شمع
Ensoft.Lpile.Plus.5.0.4.1نرم‌افزار ويژة تحليل شمع‌ها تحت بار جانبي
Ensoft.PYWall.3.0.9نرم‌افزار ويژة تحليل ديوارهاي حائل شكل‌پذير
Ensoft.Shaft.6.0.4نرم‌افزار ويژة تحليل شمع‌هاي حفر شده تحت بار جانبي
Ensoft.StablPro 3.0نرم‌افزار ويژة محاسبات پايداري شيب
Ensoft.TzPile.2.0.4نرم‌افزار ويژة محاسبة رابطة بار-نشست شمع‌هاي تحت بار محوري
Fides.2009-Collection 
Fides.BearingCapacity.2008.225نرم‌افزار محاسبة ظرفيت باربري پي‌هاي سطحي
Fides.CantileverWall.2009.167نرم‌افزار تحليل ديوار‌هاي حائل طره‌اي
Fides.EarthPressure.2009.076نرم‌افزار محاسبة فشار خاك
Fides.Flow.2009.219نرم‌افزار تحليل جريان آب و توزيع فشار آب در مواد متخلخل
Fides.GeoStability.2008.318نرم‌افزار تحليل پايداري شيب، فشار خاك و ظرفيت باربري با استفاده از روش تحليل المان سينماتيك
Fides.GroundSlab.2009.013نرم‌افزار تحليل‌ و طراحي پي‌هاي سطحي
Fides.PilePro.2009.013نرم‌افزار محاسبة پي‌هاي سرشمع با فرض اثرات انحراف خطي و غيرخطي
Fides.Settlement2.5D.2009.034نرم‌افزار محاسبة نشست در انواع پي‌ها
Fides.Settlement.2007.302نرم‌افزار محاسبة شست در انواع پي‌هاي مستطيلي، دايره‌اي و نواري
Fides.SlipCircle.2009.204نرم‌افزار تحليل و محاسبه مسائل پايداري با روش دايره لغزش
Fides.Walls.2008.337نرم‌افزار تحليل انواع ديوارهاي نگهبان (سپرهاي فولادي، تيرهاي نگهبان، ديوارهاي بتني درجا)
Fides.Walls.Dimensioning.2009.040نرم‌افزار ويژة تعيين اندازة پوشش‌ها در سپرهاي فولادي، ستون‌هاي ممتد و ديوارهاي بتني درجا
Fides.Walls-FEM.2009.021نرم‌افزار تحليل اجزاي محدود براي ديوارهاي حفاري‌ها
Fides.WinTube.2009.155نرم‌افزار قدرتمند تحليل تونل در محيط دوبعدي و سه‌بعدي خاك
Fine.Geo5.9.14نرم‌افزار چند منظورة تحليل‌هاي خاكي مشتمل بر 26 ماژول تحليلي
Geo&Soft-Collection 
Geo&Soft.Accecalc.3.0نرم‌افزار ويژه تعيين تغييرمكان تخته سنگ‌ها تحت بارهاي ديناميكي بر اساس داده‌هاي شتاب‌نگاشت
Geo&Soft.Cecap.3.0نرم‌افزار ويژة تحليل و طراحي پي‌هاي سطحي
Geo&Soft.Clasrock.3.0نرم‌افزار ويژة طبقه‌بندي سنگ با دو روش RMR و انديس Q
Geo&Soft.Clustar.3.01نرم‌افزار ويژة جمع‌آوري و مديريت اطلاعات زمين‌شناسي
Geo&Soft.Dbsond.3.05نرم‌افزار ويژة پردازش اطلاعات زمين‌شناسي و ژئوتكنيكي مربوط به نتايج آزمايش‌هاي در محل
Geo&Soft.Diadim.3.02نرم‌افزار ويژة تحليل سپري‌ها و تيغه‌هاي نگهبان
Geo&Soft.Eletom.3.013نرم‌افزار ويژه براي ايجاد مقطع قائم خاك بر اساس اطلاعات اشعة X
Geo&Soft.Happie.3.0نرم‌افزار ويژه براي تعريف و محاسبة نواحي مستعد آلودگي در نزديكي محل دفن زباله‌ها
Geo&Soft.Ila.3.0نرم‌افزار ويژه براي تحليل پايداري شيب‌ها در خاك‌هاي دانه‌اي
Geo&Soft.Inquimap.1.02نرم‌افزار ويژة تحليل سفره‌هاي آب زيرزميني با استفاده از روش‌هاي اختلاف‌هاي محدود يا اجزاي محدود
Geo&Soft.Insitu.3.0نرم‌افزار ويژه براي تفسير نتايج انواع آزمايش‌هاي استاتيكي و ديناميكي ژئوتكنيكي در محل
Geo&Soft.Liquiter.3.0نرم‌افزار ويژه تعيين ضريب اطمينان روانگرايي خاك‌هاي دانه‌اي تحت بارهاي لرزه‌اي
Geo&Soft.Rock3d.1.06نرم‌افزار ويژة تحليل نيروهاي شيب‌هاي سنگي با استفاده از تئوري بلوك كليدي
Geo&Soft.Rotomap.1.02نرم‌افزار تحليل سه‌بعدي سنگ‌ريزش
Geo&Soft.Sid.3.0نرم‌افزار محاسبة نمودار جريان مربوط به ارتفاع بدست آمده توسط جريان
Geo&Soft.Vercam.3.0نرم‌افزار ويژه براي تحليل و طراحي ديوارهاي حائل وزني، شبه وزني و طره‌اي
Geo&Soft.Well.3.0نرم‌افزار ويژه براي تحليل و تفسير نتايج آزمايش‌هاي پمپ
Geocentrix-Collection 
Geocentrix.ReActiv.1.6نرم‌افزار تخصصي براي كنترل پايداري شيب‌هاي مسلح شده با ژئوتكستايل و ژئوگريد
Geocentrix.Repute.1.0نرم‌افزار ويژة تعيين پاسخ يك گروه شمع در مقابل بارگذاري سه‌بعدي با الگوي خاك خطي و غيرخطي
Geocentrix.RewaRD.2.5نرم‌افزار تخصصي طراحي ديوار حايل پشت‌بند‌دار
Geoslope.Office.6.0.2مجموعه‌اي از نرم‌افزارهاي ژئوتكنيكي و زيست محيطي
Geoslope.Office.7.1.2مجموعه‌اي از نرم‌افزارهاي ژئوتكنيكي و زيست محيطي
Geoslope.Seep3D.1.1.7نرم‌افزار تحليل سه‌بعدي خاك‌هاي اشباع يا اشباع نشده
Geosolve-Collection 
Geosolve.Slope.12.01نرم‌افزار ويژة تحليل پايداري شيب‌هاي طبيعي و مصنوعي
Geosolve.Wallap.5.03نرم‌افزار ويژه براي تحليل پايداري ديوارهاي حائل طره‌اي و مهار شده
GGU-Collection 
GGU.Atterberg.4.10نرم‌افزار ويژة تحليل نتايج آزمايشگاه خاك
GGU.Axpile.3.01نرم‌افزار محاسبة شمع‌هاي كوبشي و حفاري شده
GGU.Borelog.4.12نرم‌افزار تهيه گزارش‌هاي مربوط به گمانه‌‌ها
GGU.Compact.7.10نرم‌افزار ويژة تحليل نتايج آزمايش تراكم پروكتور
GGU.Consolidate.3.00نرم‌افزار محاسبة تحكيم يك بعدي در خاك‌هاي چند لايه همراه با زهكشي قائم
GGU.Contam.4.50نرم‌افزار ويژه محاسبة‌ انتقال آلاينده‌ها با استفاده از سيستم آب زيرزميني
GGU.Density.4.10نرم‌افزار ويژه ارزيابي و ارائه چگالي‌هاي خاك
GGU.DirectShear.4.22نرم‌افزار ويژه ارزيابي نتايج آزمايش‌ برش مستقيم
GGU.Drawdown.3.00نرم‌افزار ويژه طراحي سيستم‌هاي چندگانة چاه‌هاي حفاري براي گودبرداري‌هاي روسازي
GGU.Elastic.2.02نرم‌افزار تحليل و نمايش تغييرشكل‌ها دوبعدي و متقارن محوري در حالت الاستيك خطي
GGU.Enslin.3.10نرم‌افزار ويژة تحليل نتايج آزمايش‌ جذب آب
GGU.Footing.5.00نرم‌افزار محاسبة ظرفيت باربري و مقدار نشست
GGU.Gabion.2.14نرم‌افزار محاسبه و طراحي ديوارهاي تورسنگي و ديوارهاي ساخته شده با المان‌هاي قابل جمع‌آوري
GGU.Geo-Graph.5.22نرم‌افزار مديريت و ارائه ايزوگراف‌ها مربوط به يك شبكه نقاط اندازه‌گيري شده
GGU.Labperm.5.10نرم‌افزار ويژه ارزيابي نتايج آزمايش‌هاي نفوذپذيري در دو حالت فشار ثابت و فشار كاهش يابنده
GGU.Latpile.2.11نرم‌افزار محاسبه و تحليل الاستيك شمع‌هاي نصب شده در بستر
GGU.Lime.4.10نرم‌افزار ويژه براي ارزيابي نتايج آزمايش محتوي آهكي
GGU.Loi.4.02نرم‌افزار ويژه براي ارزيابي و ارائه اتلاف احتراق
GGU.Oedom.3.70نرم‌افزار ويژه براي ارزيابي نتايج آزمايش‌هاي تحكيم
GGU.PlateLoad.6.21نرم‌افزار ويژه براي ارزيابي نتايج آزمايش بارگذاري صفحه
GGU.PumpTest.2.10نرم‌افزار ويژه براي بررسي نفوذپذيري در محل حاصل از آزمايش‌هاي پمپاژ حفاري شده
GGU.Retain.4.42نرم‌افزار ويژه براي تعيين ابعاد سپري‌ها، ديوار نگهبان، ديوارهاي متقاطع و ديوارهاي داراي بازشو
GGU.Seep.7.11نرم‌افزار ويژه براي تحليل تراوش
GGU.Settle.3.03نرم‌افزار محاسبة نشست در پي‌هاي مستطيلي و مثلثي
GGU.Sieve.10.11نرم‌افزار ويژة ارزيابي نتايج آزمايش دانه‌بندي
GGU.Slab.6.00نرم‌افزار ويژة محاسبة دال با استفاده از روش عكس‌العمل و مدول‌هاي مقيد
GGU.Slugtest.4.02نرم‌افزار ويژة ارزيابي نتايج آزمايش گوي و گلوله
GGU.SS-Flow2D.8.03نرم‌افزار ويژة محاسبه جريان دائمي آب زيرزميني در حالت دوبعدي
GGU.SS-Flow3D.3.04نرم‌افزار محاسبة جريان آب زيرزميني يكنواخت در حالت سه‌بعدي با استفاده از روش اجزاي محدود
GGU.Stability.8.08نرم‌افزار ويژة تحليل پايداري شيب‌ها خاكي بر اساس روش سطوح لغزش دايره‌اي و چند ضلعي
GGU.Stratig.7.33نرم‌افزار ويژة تهيه پروفيل‌هاي حفاري
GGU.TimeGraph.6.15نرم‌افزار مديريت و نمايش اندازه‌گيري‌ها به صورت خطوط پيمايش و ايزوگراف‌ها
GGU.Timeset.3.82نرم‌افزار ويژه ارزيابي و نمايش آزمايش‌هاي نشست- زمان
GGU.Transient.4.02نرم‌افزار ويژه محاسبة جريان آب زيرزميني در حالت يكنواخت
GGU.Trench.5.11نرم‌افزار ويژه محاسبة پايداري داخلي و خارجي ديوارهاي حايل
GGU.Triaxial.3.12نرم‌افزار ويژه ارزيابي و ارائه گرافيكي آزمايش‌هاي برش سه‌محوري روي خاك و سنگ
GGU.Underpin.3.16نرم‌افزار ويژة تحليل پي‌هاي سنگي زير ديوار
GGU.Uniaxial.3.60نرم‌افزار ويژة ارزيابي و نمايش گرافيكي آزمايش‌هاي برش مستقيم
GGU.Uplift.3.00نرم‌افزار ويژه كنترل پايداري بركنشي و گسيختگي هيدروليكي در سيستم‌هاي يك‌بعدي
GGU.Water.5.10نرم‌افزار ويژه ارزيابي و نمايش محتوي آب در آزمايش اون خشك كننده
Hydrus.3D.1.1.1نرم‌افزار شبيه‌ساز رفتار آب، حرارت و جابجايي محلول در محيط دو يا سه بعدي اشباع
Itasca-Collection 
Itasca.3DEC.4.0نسخة سه‌بعدي برنامه دوبعدي UDEC
Itasca.FLAC.2D.4.0نرم‌افزار كاربردي براي تحليل مسائل عمومي خاك مناسب براي مهندسان ژئوتكنيك و معدن
Itasca.FLAC.2D.5.0نرم‌افزار كاربردي براي تحليل مسائل عمومي خاك مناسب براي مهندسان ژئوتكنيك و معدن
Itasca.FLAC.3D.3.0نسخة سه‌بعدي برنامه دوبعدي FLAC
Itasca.PFC.2D.3.1نرم‌افزار ويژه مدل‌سازي حركات و اثر متقابل اجزاي دايره‌اي يا كروي با اندازه‌هاي دلخواه
Itasca.PFC.3D.3.0نسخة سه‌بعدي برنامه دوبعدي PFC
Itasca.UDEC.4.00نرم‌افزار ويژة مدل‌سازي جريان سيال از ميان درزه‌هاي سيستم‌هاي بلوكي ناتراوا
Mcintyre-Collection 
Mcintyre.Asphalt.Test.Report.2009.4.0.0076نرم‌افزار ويژه ارزيابي و نمايش نتايج آزمايش آسفالت
Mcintyre.Concrete.Test.Report.System.2009.4.0.0132نرم‌افزار ويژه ارزيابي و نمايش آزمايش مقاومت بتن
Mcintyre.Field.Density.Report.2009.4.0.0080نرم‌افزار ويژه ارزيابي و نمايش آزمايش چگالي در محل
Mcintyre.Proctor.Density.Report.System.2009.4.0.0076نرم‌افزار ويژه ارزيابي و نمايش آزمايش تراكم پروكتور
Mcintyre.Sieve.Analysis.Report.2009.4.0.0083نرم‌افزار ويژه ارزيابي و نمايش آزمايش دانه‌بندي
Midas.GTS.2.0.2نرم‌افزار بسيار قدرتمند تحليل مسائل خاك با روش اجزاي محدود
Plaxis.3D.Foundation.1.6نرم‌افزار اجزاي محدود براي تحليل سه‌بعدي تغييرشكل پي سازه‌ها
Plaxis.3D.Foundation.2.2نرم‌افزار اجزاي محدود براي تحليل سه‌بعدي تغييرشكل پي سازه‌ها
Plaxis.3D.Tunnel.2.4نرم‌افزار تحليل سه‌بعدي تغييرشكل و پايداري پروژه‌هاي تونل
Plaxis.Prefessional.8.5نرم‌افزار اجزاي محدود براي تحليل دوبعدي تغييرشكل‌ و پايداري در مهندسي ژئوتكنيك
RockWare.RockPack.III.3.1نرم‌افزار قدرتمند تحليل پايداري شيب‌هاي سنگي
Rocscience-Collection 
Rocsciense.Settle3D.2.0.0.9نرم‌افزار ويژة تحليل نشست قائم و تحكيم زير پي‌هاي، خاكريزها و بارهاي سطحي
Rocscience.CPillar.3.04نرم‌افزار ويژة ارزيابي پايداري سطوح يا ستون‌هاي نگاه‌دارنده سطح و رويه‌هاي چندلايه
Rocscience.Dips.5.103نرم‌افزار ويژة تحليل گرافيكي و آماري اطلاعات زمين‌شناسي
Rocscience.Examine2D.6.05نرم‌افزار ويژة تحليل دوبعدي تنش براي حفاري‌هاي زيرزميني در محيط‌هاي سنگي
Rocscience.Examine3D.4.0994نرم‌افزار ويژة تحليل سه‌بعدي تنش براي حفاري‌هاي زيرزميني در محيط‌هاي سنگي
Rocscience.ExamineTab.2.14نرم‌افزار كنترل جابجايي در محيط غيرپيوسته سه‌بعدي براي محاسبه تنش‌هاي الاستيک در مراحل حفاري
Rocscience.Phase2.6.004نرم‌افزار قدرتمند براي تحليل دوبعدي تنش الاستوپلاستيک جهت حفاري‌هاي زيرزميني يا سطحي
Rocscience.RocData.3.013نرم‌افزار تحليل اطلاعات مقاومتي خاک و سنگ
Rocscience.RocFall.4.0.5.4نرم‌افزار تحليل آماري سنگ‌ريزش
Rocscience.RocPlane.2.029نرم‌افزار تحليل و طراحي پايداري صفحه‌اي شيب‌هاي سنگي
Rocscience.RocSupport.3.002نرم‌افزار ويژه تعيين تغييرشكل‌ها در حفاري‌هاي دايره‌اي يا نزديك به دايره‌اي در محيط سنگي
Rocscience.Slide.5.0.4.3جامع‌ترين نرم‌افزار براي تحليل پايداري شيب
Rocscience.Swedge.5.0.1.0نرم‌افزار ويژه تعيين هندسه و پايداري گوه‌هاي سطحي در شيب‌هاي سنگي
Rocscience.Unwedge.3.0.1.8نرم‌افزار سه‌بعدي تحليل پايداري براي حفاري‌هاي زيرزميني در سنگ و شرايط ناپيوستگي‌هاي سازه‌اي
Rocscience.Phase2.7.0.1.4نرم‌افزار قدرتمند براي تحليل دوبعدي تنش الاستوپلاستيک جهت حفاري‌هاي زيرزميني
Shake2000.2.0.0نرم‌افزار ويژة بررسي روانگرايي در لايه‌هاي خاك افقي
SoilVision.Office.2009نرم‌افزار اجزاي محدود خاك
TALREN4.2.0.3نرم‌افزار پيشرفتة تحليل پايداري شيب‌ها
Caster.5.3.2نرم‌افزار ويژه انجام آزمايش‌هاي خاك
CivilTech.Shoring.Suite.8.8Pنرم‌افزار ويژه تحليل سيستم‌هاي نگهبان
Rocscience.Slide.6.0.0.5جامع‌ترين نرم‌افزار براي تحليل پايداري شيب
OASYS-Collectionمجموعه‌اي از نرم‌افزارهاي ژئوتكنيكي
Oasys.Alp.19.1نرم‌افزار ويژه تحلیل اندرکنش شمع تحت بار جانبی و خاک
Oasys.Frew.19.1نرم‌افزار ويژه تحلیل سپری
Oasys.Greta.19.0نرم‌افزار ويژه تحلیل و طراحی دیوارهای حائل وزنی
Oasys.Pdisp.19.0نرم‌افزار ويژه تحلیل اندرکنش شمع تحت بار محوری
Oasys.Pile.19.0نرم‌افزار ويژه تحلیل نشست پی در خاک چند لایه
Oasys.Safe.19.0نرم‌افزار ويژه تحلیل تنش در محیط خاک
Oasys.Slope.19.0نرم‌افزار ويژه تحلیل پایداری شیب
Oasys.Xdisp.19نرم‌افزار ويژه تحلیل تراوش در محیط خاک

دیدگاه خود را بنویسید

: (الزامی)
: (الزامی)
:
ارسال